FÖRETAG

privatpersoner

kontakt

Empatiskt Ledarskap 7 dgr

Empatiskt ledarskap

Utbildningen riktar sig till dig som är i ledarskapsposition och vill öka dina kompetenser, växa som person och nå fram till dina och gruppens mål. Få en hållbar psykisk arbetsmiljö som främja både bolaget, dess anställda och dig som ledare. Utbildningen i Empatiskt ledarskap är byggd för att öka din självkänsla och självförtroende genom att lära känna dig själv och din omgivning på ett bättre sätt.

Varför inte göra som flera tusen andra ledare i världen idag? Stora företag som Google och över 40 000 ledare runt om i världen har gått någon form av empatisk ledarskapsutbildning. På HJ Mind har vi kortat ner 10 dagarskursen till 7 genom att öka antalet timmar. Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett certifikat likställt, empatiskt ledarskap, mindfult ledarskap och modernt ledarskap.

Empatiskt ledarskap handlar om att ha förmågan att sätta sig in i medarbetarnas perspektiv och känslor. Det innebär att man som ledare är uppmärksam på hur medarbetarna mår, hur de reagerar på olika situationer och hur de påverkas av olika beslut och förändringar. Empatiskt ledarskap handlar också om att visa respekt, omtanke och förståelse för medarbetarna och deras situation. En stor del av kursen handlar om sin egen personliga utveckling och självomhändertagande. Som ledare är vi våra verktyg och behöver likaväl som vi tar hand om andra vara bra på att ta hand om oss själva.

Några av de viktigaste principerna för empatiskt ledarskap inkluderar:

 1. Lyssna aktivt: Att vara en empatisk ledare innebär att man är uppmärksam på vad medarbetarna säger och hur de säger det. Genom att lyssna aktivt och visa intresse för medarbetarnas perspektiv kan man visa att man bryr sig om deras åsikter och upplevelser.
 2. Visa förståelse: En viktig del av empatiskt ledarskap är att visa förståelse för medarbetarnas känslor och upplevelser. Genom att visa att man förstår deras situation kan man skapa en atmosfär av tillit och öppenhet.
 3. Uppmuntra till öppen kommunikation: Empatiskt ledarskap innebär också att uppmuntra medarbetarna att öppet kommunicera sina åsikter och känslor. Detta kan skapa en atmosfär av tillit och öppenhet, där medarbetarna känner sig bekväma att uttrycka sina behov och åsikter.
 4. Visa omtanke: Empatiskt ledarskap handlar också om att visa omtanke för medarbetarna och deras situation. Detta kan inkludera att erbjuda stöd och hjälp vid behov, att vara uppmärksam på medarbetarnas arbetsbelastning och att visa uppskattning för deras arbete.
 5. Fokusera på lösningar: Empatiskt ledarskap handlar också om att fokusera på lösningar snarare än problem. Genom att arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta lösningar på utmaningar och problem kan man skapa en känsla av gemenskap och samhörighet.

Genom att utöva empatiskt ledarskap kan man skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig uppskattade och respekterade. Det kan också bidra till ökad motivation, produktivitet och välbefinnande bland medarbetarna.

Kursens 3 delar

Stresshantering

Stresshantering är en process som syftar till att minska eller hantera stressnivåer för att förbättra välbefinnandet och produktiviteten. Stresshantering kan involvera olika tekniker och metoder för att minska fysisk, psykisk och emotionell stress, och kan också fokusera på att förbättra individens förmåga att hantera stressiga situationer. Som ledare utsätts vi ofta för stressfyllda situationer och det är då viktigt att vi har olika strategier inte minst när vi behöver lugna ner andra på arbetet. Forskning visar på att ledare som har goda stresshanteringsverktyg har mindre sjukskrivningar bland sina medarbetare.

Några tekniker och metoder för utbildningen stresshantering inkluderar:

 1. Djupandning och avslappningsövningar: Att lära sig andas djupt och medvetet kan hjälpa till att minska stressnivåerna och främja avslappning i kroppen.
 2. Neurovetenskap och psykoedukation; hur fungerar våra hjärnor?
 3. Tidsstyrning: Att organisera tiden och prioritera uppgifterna kan hjälpa till att minska stressnivåerna och öka produktiviteten.
 4. Social support: Att ha stöd från vänner, familj och kollegor kan hjälpa till att hantera stressiga situationer genom att erbjuda en känsla av samhörighet och empati.
 5. Kognitiv beteendeterapi (KBT): En form av terapi som fokuserar på att utmana negativa tankar och beteenden som kan leda till stress och ångest.
 6. Mindfulness meditation: Att fokusera på nuet och vara medveten om tankar och känslor utan att döma dem kan hjälpa till att minska stress och öka välbefinnandet.
 7. Sömnträning: Att få tillräckligt med sömn kan hjälpa till att minska stressnivåer och öka produktiviteten.

Stresshantering kan hjälpa till att förbättra hälsan och välbefinnandet, och kan också bidra till att minska risken för fysiska och psykiska sjukdomar som är förknippade med höga stressnivåer.

Konflikthantering

Konflikthantering är en process för att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Konflikter kan uppstå på olika områden i livet, såsom på arbetsplatsen, i relationer och inom familjen. Konflikter kan vara frustrerande och stressande, men med rätt tekniker och strategier kan de hanteras på ett positivt och effektivt sätt.

Några av de teknikerna för kursen konflikthantering inkluderar:

 1. Kommunikation: En viktig del av konflikthantering är att kommunicera öppet och ärligt. Genom att lyssna aktivt på varandra och uttrycka dina åsikter och behov på ett respektfullt sätt kan konflikten lösas mer effektivt.
 2. Samarbete: Att samarbeta för att hitta en lösning som fungerar för alla parter kan hjälpa till att undvika en “vinnare/förlorare”-situation. Att identifiera gemensamma intressen och mål kan hjälpa till att hitta en lösning som alla parter är nöjda med.
 3. Kompromiss: Att hitta en mellanväg kan vara en effektiv teknik för att lösa konflikter. Genom att ge och ta kan parterna hitta en lösning som de kan acceptera.
 4. Samtalsmetodik: Att använda sig av samtalsmetodik för att kunna leda i motgång samt framkalla motivation.
 5. Konfliktavvärjning: Att hantera konflikter innan de uppstår kan också vara en effektiv teknik. Det kan innebära att man tar itu med problem i tidigt skede och förebygger att de utvecklas till större konflikter.

Genom att använda effektiva tekniker för konflikthantering kan parterna i en konflikt hitta en lösning som fungerar för alla parter, och samtidigt upprätthålla respektfulla och positiva relationer. Det är viktigt att ta itu med konflikter på ett konstruktivt sätt, eftersom obearbetade konflikter kan leda till förhöjd stressnivå och negativa konsekvenser för hälsa och välbefinnande.

 Personlig utveckling

För att lyckas i sitt ledarskap behöver vi som ledare lära känna oss själva, både våra styrkor och våra utvecklingsområden. Vi behöver således stärkas i våra personliga egenskaper för att kunna förstå och leda andra. Den här delen av kursen är den som de flesta deltagare pratar varmt om men också den delen som kräver mest av dig som person.

Några av de viktigaste principerna i personlig utveckling är:

 1. Självmedvetenhet: Att ha en stark självmedvetenhet är avgörande för att utveckla en autentisk ledarstil. Genom att känna till sina styrkor och svagheter kan man utveckla en ledarstil som är anpassad till ens personlighet och förmågor.
 2. Utveckla kommunikationsfärdigheter: Kommunikation är en nyckelkompetens för alla ledare. Genom att lära sig att kommunicera på ett öppet och ärligt sätt, att lyssna aktivt och att vara tydlig och konkret kan man bygga förtroende och inspirera medarbetarna.
 3. Lär dig att hantera stress och motgångar: Att vara en ledare innebär ofta att man måste hantera stressiga situationer och motgångar. Genom att utveckla strategier för att hantera stress och press kan man upprätthålla produktiviteten och fokus även under svåra omständigheter.
 4. Uppmuntra till lärande: Att uppmuntra medarbetarna att lära sig och utvecklas är en viktig del av ledarskapet. Genom att uppmuntra till lärande och utveckling kan man skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation.
 5. Bygg goda relationer: Att bygga goda relationer med medarbetarna är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö och en stark laganda. Genom att visa omtanke, respekt och uppskattning för medarbetarna kan man skapa en känsla av tillit och samhörighet.

Genom att utveckla de personliga egenskaper och färdigheter som krävs för ledarskap kan man skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig motiverade och inspirerade att arbeta mot gemensamma mål.

FAKTA

Var: Stockholm

Datum: Hösten 2023

Upplägg: 7 heldagar

2 heldagar stresshantering

2 heldagar konflikthantering

2 heldagar personlig utveckling

Sista dagen examination för samtliga deltagare. Detta moment är obligatoriskt för att kunna få certifikat.

Kostnad: 56.000 SEK/person exkl.moms

Ingår:

 • Utbildningsmaterial
 • Tillgång till coachning under hela utbildningens gång (vid behov)
 • Mat
 • Lokal
 • Certifikat i utbildningen

Förkunskaper: Krävs inga, men med fördel att du har en snart ska påbörja en ledarskapsposition.

Vill du veta mer eller göra en anmälan →

Om ert företag är intresserade av en egen utbildning, kan detta ordnas då behöver ni vara minst 10 personer.